Remissvar

Under de senaste åren har Centrum för polisforskning medverkat i följande av fakultetens eller universitetets remissvar som rör polisära eller straffrättsliga frågor. 

►För att läsa Juridiska fakultetens remissvar

 • Brottsdatalag, SOU 2017:29Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation, SOU 2016:40
 • Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning, SOU 2016:39
 • Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater, Ds 2016:13
 • Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor, SOU 2015:63
 • När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism, SOU 2013:81.
 • Tillsyn över polisen, SOU 2013:42
 • Brottmålsprocessen, SOU 2013:17
 • Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till det andra tilläggsprotokollet, Promemoria Justitiedepartementet, 2012
 • Dataskydd vid Europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete, Justitiedepartementet, utkast till lagrådsremissen 2012
 • Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott, SOU 2012:44
 • Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällskydd, SOU 2012:17
 • Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom Europeiska unionen, Justitiedepartementet, Promemoria 2012
 • Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete, SOU 2011:20
 • Särskilda spaningsmetoder, SOU 2010:103